Het privacybeleid beschrijft de regels voor de verwerking van informatie over u, inclusief persoonlijke gegevens en cookies, d.w.z. cookies.

1. Algemene informatie
1. Dit beleid is van toepassing op de website die werkt op url: wirelessmediagroup.com
2. De websitebeheerder en de beheerder van de persoonlijke gegevens is: Wireless Games Studio Sp. zo o.o. ul. Kołowa 7/78, 30-134 Krakau
3. Het e-mailadres van de operator: michalmtelka@gmail.com
4. De beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de website worden verstrekt.
5. De website gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
o Een nieuwsbrief houden
o Een commentaarsysteem uitvoeren
o Voorbereiding, verpakking, verzending van goederen
o Implementatie van bestelde diensten
o Presentatie van het aanbod of informatie
6. De website verkrijgt op de volgende wijze informatie over gebruikers en hun gedrag:
o Door vrijwillig gegevens in te voeren in formulieren, die worden ingevoerd in de systemen van de Operator.
o Door cookiebestanden op te slaan op eindapparaten (zogenaamde “cookies”).
2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden die door de Operator worden gebruikt
1. De plaatsen van inloggen en invoeren van persoonsgegevens zijn afgeschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Als gevolg hiervan worden persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen op de doelserver worden gelezen.
2. Persoonlijke gegevens die in de database zijn opgeslagen, zijn zodanig versleuteld dat alleen de Operator die de sleutel heeft, ze kan lezen. Hierdoor zijn de gegevens beschermd in het geval dat de database van de server wordt gestolen.
3. Gebruikerswachtwoorden worden opgeslagen in een gehashte vorm. De hash-functie werkt in één richting – het is niet mogelijk om de werking ervan ongedaan te maken, wat nu een moderne standaard is op het gebied van het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
4. De website maakt gebruik van tweefactorauthenticatie, wat een extra vorm van beveiliging is voor het inloggen op de Website.
5. De exploitant wijzigt periodiek zijn administratieve wachtwoorden.
6. Om gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig back-ups.
7. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de exploitant wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat de programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.
3. Hosting
1. De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de exploitant: een ander bedrijf
4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van gegevens
1. In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers, als dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan de verplichtingen die op de Beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
o hostingbedrijf op toewijzingsbasis
over koeriers
o betalingsoperators
2. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor het uitvoeren van de daarmee verband houdende werkzaamheden die in afzonderlijke regelgeving zijn vermeld (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
3. U heeft het recht om de Beheerder te verzoeken:
over toegang tot uw persoonsgegevens,
om ze te corrigeren,
voor verwijdering,
voor verwerkingsbeperkingen,
o en dataportabiliteit.
4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vermeld in punt 3.3 c) tegen de verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen te behartigen die door de beheerder worden nagestreefd, inclusief profilering, maar het recht om bezwaar te maken kan niet worden uitgeoefend als er sprake is van geldige wettelijk gerechtvaardigde gronden voor verwerking, hogere belangen, rechten en vrijheden, in het bijzonder voor het vaststellen, onderzoeken of verdedigen van claims.
5. Tegen de handelingen van de Beheerder kan beroep worden aangetekend bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.
6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de Website te laten werken.
7. Met betrekking tot u kunnen acties worden ondernomen die bestaan ​​uit geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, om diensten te verlenen onder het gesloten contract en voor het uitvoeren van direct marketing door de beheerder.
8. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie verzenden.
5. Informatie in de formulieren
1. De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, indien verstrekt.
2. De website kan informatie opslaan over verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres).
3. De website kan in sommige gevallen informatie opslaan die het koppelen van gegevens in het formulier vergemakkelijkt met het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
4. De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om het serviceverzoek of commercieel contact, serviceregistratie, enz. is gebruikt voor.
6. Beheerderslogboeken
1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren.
7. Relevante marketingtechnieken
1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant verstrekt geen persoonsgegevens aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker informatie die is afgeleid van cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
2. De exploitant gebruikt remarketingtechnieken waarmee reclameboodschappen kunnen worden afgestemd op het gedrag van de gebruiker op de website, waardoor de illusie kan worden gewekt dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om hem te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonsgegevens van de exploitant overgedragen aan advertenties exploitanten. De technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
3. De exploitant gebruikt een oplossing die het gedrag van gebruikers onderzoekt door heatmaps te maken en gedrag op de website vast te leggen. Deze informatie wordt geanonimiseerd voordat deze naar de dienstverlener wordt gestuurd, zodat deze niet weet om welke natuurlijke persoon het gaat. Met name wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens worden niet vastgelegd.
4. De exploitant gebruikt een oplossing die de werking van de Website in relatie tot gebruikers automatiseert, b.v. die een e-mail naar de gebruiker kan sturen na het bezoeken van een specifieke subpagina, op voorwaarde dat hij heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële correspondentie van de Operator.
8. Informatie over cookies
1. De website maakt gebruik van cookies.
2. Cookiebestanden (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor het gebruik van de pagina’s van de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
3. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de websitebeheerder.
4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. het onderhouden van de gebruikerssessie van de Website (na inloggen), waardoor de gebruiker niet op elke subpagina van de Website de login en het wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren;
2. het bereiken van de doelen die hierboven zijn uiteengezet in de sectie “Belangrijke marketingtechnieken”;
5. De Website gebruikt twee basistypes cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker tot het uitloggen, het verlaten van de website of het uitschakelen van de software (webbrowser). Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Websitegebruikers kunnen de instellingen in dit verband wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in de help of documentatie van de webbrowser.
7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de pagina’s van de website.
8. Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de website, met name de bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).
9. Beheer van cookies – hoe kan ik in de praktijk toestemming geven en intrekken?
1. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen. We behouden ons voor dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging, het behouden van gebruikersvoorkeuren het moeilijk kan maken en in extreme gevallen het gebruik van websites kan verhinderen.
2. Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies:
over Edge
Internet Explorer
over Chrome
over Safari
over Firefox
o Opera
Mobiele toestellen:
over Android
Safari (iOS)
over Windows Phone
Deze beleidssjabloon is gratis ter informatie gegenereerd op basis van onze kennis, branchepraktijken en wettelijke bepalingen die van kracht zijn vanaf 14-08-2018. We raden u aan de polissjabloon te controleren voordat u deze op de website gebruikt. De formule is gebaseerd op de meest voorkomende situaties op websites, maar geeft mogelijk niet de volledige en exacte specificiteit van uw website weer. Lees het gegenereerde document goed door en pas het zo nodig aan uw situatie aan of zoek juridisch advies. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit document, omdat alleen u invloed heeft op de waarheidsgetrouwheid van alle informatie in dit document.